Privacy statement

Op deze website, eigendom van Mr Marja Gorter, handelende onder de naam GORTER LEGAL, gevestigd aan de Saxofoonweg 2, 1312 GC Almere zijn de volgende voorwaarden van toepassing, die tevens van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsuitoefening.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens zoals uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, emailadres en telefoonnummer. In de tekst hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens en met uw privacy omgaan.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of laten verstrekken en persoonsgegevens die wij ontleenden aan andere bronnen, zoals social media of publiek toegankelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien u ons gegevens verstrekt zonder dat wij erom vragen, dan verleent u automatisch toestemming aan ons tot het verwerken van die gegevens.

 

Waarvoor verwerken wij die persoonsgegevens?

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • verstrekken van door u gevraagde informatie
  • uitvoering van onze werkzaamheden
  • onderhouden van contact met u
  • nakomen van wettelijke verplichtingen

 

Op grond van welke rechtsgronden mogen wij de persoonsgegevens verwerken?

Eén van de onderstaande rechtsgronden zal de reden zijn dat wij persoonsgegevens verwerken:

  • uw toestemming
  • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het mogelijk sluiten van een overeenkomst
  • wettelijke verplichting
  • in verband met een gerechtvaardigd belang die geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy

 

Wanneer delen wij persoonsgegevens met derden?

Indien dat noodzakelijk is bij de behandeling van uw dossier, zoals het onderhandelen met een wederpartij of diens vertegenwoordiger, in een gerechtelijke procedure of de voorbereiding daarop, of bij het inschakelen van een derde waarbij het noodzakelijk is de betreffende gegevens te verstrekken, of op grond van een rechterlijke uitspraak.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U mag van GORTER LEGAL verlangen dat u alle daarop betrekking hebbende rechten die de wet u toekent eenvoudig mag uitoefenen, zoals het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van die gegevens. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen om dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u van ons verlangen dat wij uw gegevens (laten) overdragen aan een andere partij. U kunt dit vragen per email aan: info@gorterlegal.nl U ontvangt binnen 4 weken reactie. In bepaalde gevallen kunnen wij niet volledig aan uw verzoek voldoen en in dat geval, zullen wij uitleggen waarom dat zo is.

Bij klachten daarover die wij niet gezamenlijk hebben kunnen oplossen, kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)